Fungsi dan Aktiviti Bahagian

 

Ibu pejabat PERDA terletak di Kampung Gajah, Butterworth manakala Institut Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA-TECH) terletak di Bukit Panchor, Nibong Tebal. Setiap unit dan bahagian mempunyai fungsi dan aktiviti masing-masing. Berikut adalah senarai unit dan bahagian di PERDA:-

 

1. UNIT-UNIT DI BAWAH PENGURUS BESAR

 • Unit Pelaburan
 • Unit Perhubungan Awam
 • Unit Undang-Undang
 • Unit Audit Dalam
 • Unit Integriti

 

2. BAHAGIAN-BAHAGIAN DI BAWAH SEKTOR PENGURUSAN

 • Bahagian Perancangan Strategik
 • Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Bahagian Kewangan
 • Bahagian Teknologi Maklumat

 

3. BAHAGIAN-BAHAGIAN DI BAWAH SEKTOR PEMBANGUNAN

 • Bahagian Hartanah & Teknikal
 • Bahagian Pembangunan Ekonomi
 • Bahagian Pembangunan Insan

 


 
PERDA-TECH

FUNGSI

1. Pengurusan Hal Ehwal Latihan

2. Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

3. Pengurusan Hal Ehwal Pentadbiran

 

AKTIVITI PERDA-TECH

1.1 Pengurusan Hal Ehwal Latihan

 •  Pengendalian Latihan Kemahiran Dalaman
 •  Pengendalian Latihan Kemahiran Luaran
 •  Pentadbiran Peperiksaan Peperiksaan & Penilaian Prestasi Pelajar
 •  Perlaksanaan OJT (On Job Training) Pelajar
 •  Penyediaan dan Pengemaskinian Modul Pembelajaran
 •  Perancangan Latihan Kemahiran - Perlaksanaan Aktiviti Ko-Kurikulum Pelajar

 

2.1 Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

 • Perlaksanaan Tindakan Displin dan Tatatertib
 • Pendaftaran Pelajar Baru
 • Hebahan, Tawaran dan Pengesahan Kemasukan
 • Pengendalian Majlis Konvokesyen

 

3.1 Pengurusan Hal Ehwal Pentadbiran

 • Pengurusan Stor Bahan Latihan
 • Perolehan Peralatan Latihan
 • Pembayaran Yuran dan Elaun Pelajar
 • Pengurusan Asrama Pelajar
 • Pengeluaran Sijil/Diploma Pelajar
 • Pengendalian Promosi Institut
 • Perlaksanaan R&D

 


 

UNIT PELABURAN

FUNGSI

 1. Pelaburan
 2. Pemantauan

 

AKTIVITI UNIT PELABURAN

1.1  Pelaburan

 •  Perancangan dan penilaian cadangan pelaburan oleh PERDA
 •  Program penggalakan pelaburan di kawasan PERDA

 

2.1  Pemantauan

 • Urusan penyediaan laporan berkala anak syarikat/syarikat sekutu PERDA kepada Mesyuarat Lembaga Pengarah
 • Laporan Tahunan

 


 

UNIT PERHUBUNGAN AWAM

FUNGSI

 1. Memberi penerangan, kefahaman dan publisiti
 2. Pengumpulan bahan maklumat
 3. Meneliti dan mendengar komen serta aduan

 

AKTIVITI UNIT PERHUBUNGAN AWAM

1.1 Memberi penerangan, kefahaman dan publisiti

 • Majlis penerangan
 • Pameran
 • Menerbitkan buletin agensi
 • Menguruskan majlis-majlis rasmi agensi
 • Pemaparan maklumat terkini di laman web
 • Menguruskan kunjungan pelawat ke agensi

 

2.1 Pengumpulan bahan maklumat korporat

 • Fotografi dan penggambaran video
 • Membuat keratan akhbar

 

3.1 Meneliti dan mendengar komen serta aduan

 • Pengurusan aduan awam
 • Maklum balas pelanggan

 


 

UNIT UNDANG-UNDANG

FUNGSI

 1. Perundangan
 2. Penguatkuasa

 

AKTIVITI UNIT UNDANG-UNDANG

1.1 Perundangan

 • Memberi khidmat nasihat perundangan -
 • Menyemak dokumen yang mempunyai implikasi undang-undang
 • Penyediaan perjanjian
 • Saman dari pihak luar

 

2.1 Penguatkuasa

 • Mengeluarkan notis tuntutan/saman
 • Urusan mahkamah

 

UNIT AUDIT DALAM

FUNGSI

 1. Audit Pengurusan Kewangan
 2. Audit Pengurusan
 3. Audit Prestasi

 

AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

1.1 Kajian Ulangan dan Penilaian

 • Audit Pengurusan Kewangan
 • Audit Pengurusan
 • Audit Prestasi  

1.2 Urusetia Jawatankuasa Audit PERDA

1.3 Menjalankan Audit Kualiti Dalaman MS ISO 9001 : 2000 PERDA


 

BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK

FUNGSI

1. Perancangan Fizikal & Non-Fizikal

2. Perancangan Kewangan Pembangunan

3. Pemantauan

4. Penilaian

 

AKTIVITI BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK

1.1 Aktiviti Perancangan Fizikal & Non-Fizikal

 • Perancangan Makro dan Mikro Projek-Projek baru
 • Pengurusan Penswastaan
 • Pelantikan Perunding
  1. Perunding Projek Pembangunan Fizikal
  2. Perunding Juruukur Tanah
  3. Perunding Kajian

 

2.1 Aktiviti Perancangan Kewangan Pembangunan

 • Pengurusan siling pembangunan mengikut Rancangan Malaysia Lima Tahun
 • Pengurusan bajet pembangunan

 

3.1 Aktiviti Pemantauan

 • Menyediakan pelaporan projek pembangunan PERDA - Pengurusan Maklumat Sistem Pemantauan Projek (SPP) II
 • Penyeliaan laporan tahunan PERDA

 

4.1 Aktiviti Penilaian

 • Penilaian keberkesanan dan kajian outcome serta impak ke atas projek pembangunan
 • Pengurusan soalan-soalan Dewan Undangan Negeri
 • Pengurusan maklumat Sistem Pemantauan Projek II (SPPII)
 • Modul Penilaian Outcome

 


 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

FUNGSI

 1. Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat
 2. Pengurusan Perkhidmatan dan Organisasi
 3. Pembangunan Modal Insan

 

AKTIVITI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

1.1 Pengurusan Pejabat

 • Pengurusan Surat-menyurat
 • Pengurusan Fail
 • Pengurusan Cuti  
 • Penyelenggaraan Peralatan dan Kelengkapan Pejabat
 • Penyelarasan Penyelenggaraan Bangunan
 • Pengurusan Perkhidmatan Perubatan (Klinik Panel/Hospital)
 • Pengurusan Penyimpanan Dokumen
 • Pengurusan Perpustakaan/Pusat Sumber
 • Pengurusan Logistik (Kenderaan, Bilik Mesyuarat/Dewan)
 • Pengurusan Keselamatan Pejabat
 • Pengurusan Mesyuarat

 

2.1 Pengurusan Perkhidmatan dan Organisasi

 • Pengisian Jawatan
 • Pengesahan dalam Perkhidmatan
 • Peperiksaan Jabatan
 • Persaraan
 • Perletakan Jawatan/Pelepasan dengan Izin
 • Pengurusan Pelajar Praktikal
 • Mengendali Buku Perkhidmatan dan HRMIS
 • Penyusunan Semula Organisasi

 

3.1 Pembangunan Modal Insan

 • Latihan Personel
  1. Dalaman
  2. Luaran
   1. Kursus Induksi
   2. Penilaian Tahap Kecekapan
   3. Pengurusan Pembangunan Kerjaya (Succession Plan)
   4. Kenaikan Pangkat
   5. Penilaian Prestasi  
   6. Pengurusan Prestasi
   7. Tatatertib
   8. Perisytiharan Harta

 

4.1 Pengurusan Aset (Alih)

 • Penerimaan
 • Pendaftaran
 • Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan
 • Penyelenggaraan
 • Pelupusan
 • Kehilangan dan Hapuskira
 • Pengurusan Stor

 


 

BAHAGIAN KEWANGAN

FUNGSI

 1. Pengurusan Perbelanjaan dan Penyata Kewangan (Akaun)
 2. Pengurusan Kewangan Umum (Kewangan)
 3. Pengurusan Penerimaan Hasil (Kutipan Hasil)

 

AKTIVITI BAHAGIAN KEWANGAN

1.1 Pengurusan Perbelanjaan dan Penyediaan Penyata Kewangan (AKAUN)

 • Penyata Kewangan PERDA
 • Pembayaran Bil-Bil
 • Pembayaran Gaji
 • Pengurusan Tunai dan Pelaburan
 • Pengeluaran Wang dari Akaun Pemajuan Perumahan
 • Penyata Penyesuaian Bank

 

2.1 Pengurusan Kewangan Umum KEWANGAN)

 • Pengurusan Bajet Mengurus
 • Pengurusan Pengeluaran Peruntukan Mengurus
 • Pengurusan Perolehan
 • Pengurusan Pinjaman Perumahan
 • Pengurusan Pinjaman Kenderaan
 • Pengurusan Pinjaman Komputer
 • Penyediaan Pesanan Kerajaan

 

3.1 Pengurusan Penerimaan Hasil (KUTIPAN HASIL)

 • Membuat kutipan hasil sewaan/pajakan hartanah
 • Membuat kutipan hasil jualan hartanah
 • Membuat kutipan lain-lain hasil
 • Membuat kutipan hutang tertunggak

 


 

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

FUNGSI 

 1. Pengurusan Maklumat
 2. Pembangunan Pembangunan Sistem
 3. Pengurusan Keselamatan ICT

 

AKTIVITI BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

1.1 Pengurusan Maklumat

 • Pembangunan laman Web PERDA
 • Melatih Pengguna 

 

2.1 Pembangunan Sistem

 • Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem
 • Pengurusan Sistem

 

3.1 Pengurusan Keselamatan ICT 

 • Penyelenggaraan Aset (Perkakasan/Perisian/Rangkaian)
 • Mengawal Selia Keselamatan 
 • Jaringan Kerjasama

 


 

BAHAGIAN HARTANAH & TEKNIKAL

FUNGSI

 1. Pembangunan Hartanah
 2. Penyelenggaraan dan Projek Kecil
 3. Pengurusan Tanah
 4. Khidmat Teknikal

 

AKTIVITI BAHAGIAN HARTANAH & TEKNIKAL

1.1 Pembangunan Hartanah

 • Pembangunan Perumahan
 • Pembangunan IKS
 • Pembangunan Unit Komersial
 • Pemasaran Hartanah
 • Pemantauan Projek-Projek Penswastaan oleh Asenia dan Bukan Anak Syarikat PERDA

 

2.1 Penyelenggaraan dan Projek Kecil

 • Pembangunan Projek-Projek Kecil  
 • Penyelenggaraan Aset-Aset Fizikal Termasuk Bangunan Ibu Pejabat

 

3.1 Pengurusan Tanah  

 • Pengurusan Bank Tanah PERDA (Sewaan/Pajakan)
 • Pengambilan Balik Tanah  
 • Pentadbiran Pemajuan Tanah
 • Pengurusan Setinggan

 

4.1 Khidmat Teknikal

 • Khidmat Perancangan Fizikal  
 • Khidmat Teknikal  
 • Pengurusan GIS

 


 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

FUNGSI

1. Pembangunan Usahawan

2. Pembangunan Perniagaan

 

AKTIVITI BAHAGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1.1 Pembangunan Usahawan

 • Kursus & Latihan 
 • Pembiayaan
 • Promosi & Pemasaran
 • Pelabelan & Pembungkusan 
 • Pembangunan SDSI
 • Pembangunan Pelancongan
 • Pangkalan Data Usahawan

 

2.1 Pembangunan Perniagaan

 • Pembangunan Projek Komersial
 • Pembangunan Halal Park PERDA

 


 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSAN

FUNGSI

 1. Kecemerlangan Akademik
 2. Kesejahteraan Masyarakat
 3. K-Komuniti

 

AKTIVITI BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSAN

1.1 Kecemerlangan Akademik

 • Perancangan Program Kecemerlangan Pendidikan
 • Tuisyen Cemerlang Akademik
 • Program ZIPP 'A'
 • Bengkel-Bengkel Guru

 

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

 • Bantuan SPKR
 • Pembangunan Modal Insan SPKR

 

3.1 K-Komuniti

 • Pembangunan Jati Diri Belia
 • Program Pembinaan Laman Blog

 

porn Porn