Perumahan

  • Mewujudkan bandar-bandar/pusat penempatan baru di kawasan-kawasan luar bandar yang serba lengkap dan sesuai dengan persekitarannya
  • Membangunkan kawasan luar bandar untuk mengimbangi pembangunan di kawasan metropolitan negeri Pulau Pinang

 

Objektif 

  • Menyediakan berbagai jenis perumahan yang mampu dimiliki oleh penduduk luar bandar
  • Mewujudkan pusat pembangunan baru yang lengkap dengan infrastruktur asas, komersial dan kemudahan

 

Skop

1. Membangunkan sendiri mengikut langkah-langkah seperti berikut:  

  • Perlantikan perunding untuk menyediakan pelan-pelan konsep dan pelan-pelan reka bentuk
  • Mendapatkan kelulusan daripada Jabatan-Jabatan Teknikal dan Pihak Berlesen Tempatan
  • Memanggil tawaran dan seterusnya melaksanakan kerja-kerja pembinaan oleh kontraktor yang dilantik
  • Mendapatkan Sijil Penghunian (O.C) dan memperakukan unit-unit kepada pembeli
 

2. Melaksanakan secara penswastaan dan usahasama melalui langkah-langkah seperti berikut:  

  • Penawaran secara terbuka untuk mendapatkan syarikat pemaju tanah yang berwibawa supaya memenuhi matlamat dan objektif PERDA
  • Secara rundingan dengan syarikat-syarikat yang dikenalpasti untuk melaksanakan projek supaya dapat mencapai matlamat PERDA
 

3. Menambah dan meningkatkan pengambilan tanah sebagai pinjaman bank untuk perkembangan projek-projek perumahan

porn Porn